ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Algemene voorwaarden van B-Beachi, gevestigd te Berkel-Enschot. Onder B-Beachi valt de volgende webwinkel: www.bbeachi.nl
 
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van B-Beachi. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en          opgenomen op de internetsite 
      www.bbeachi.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door B-Beachi erkend.
1.4 B-Beachi garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal B-Beachi bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is
      of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand
      na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van B-Beachi zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door B-Beachi geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan
      huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO'S en inclusief 21% BTW.

4. ZICHTTERMIJN /HERROEPINGSRECHT
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
      binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
      afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan B-Beachi heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens  over te gaan tot terugzending, daarvan
      binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bij B-Beachi via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
      teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt 
      het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt B-Beachi er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de
      retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
      rekening en risico van de afnemer.

5. GEGEVENSBEHEER
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij B-Beachi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van B-Beachi. B-Beachi houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw
      gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 B-Beachi respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 B-Beachi maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. GARANTIE
6.1 B-Beachi garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze doorpartijen bij de
      koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de afnemer (alvorens
      over te gaan tot terugzending aan B-Beachi) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van B-Beachi. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen
      en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan B-Beachi schriftelijk te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na
      constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door B-Beachi gegrond worden bevonden, zal B-Beachi naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een
      schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van B-Beachi en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkts is
      tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
6.4 B-Beachi is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens B-Beachi in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derde heeft
      laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld.

7. AANBIEDINGEN
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden B-Beachi slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van B-Beachi gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 B-Beachi kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing
      of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST
8.1 Een overeenkomst tussen B-Beachi en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door B-Beachi op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 B-Beachi behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
      verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webwinkel van B-Beachi gelden slechts bij
      benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT
10.1 B-Beachi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie
        door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
        vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bbeachi alsmede van 
        hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 B-Beachi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
        danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is B-Beachi gehouden enige boete of
        schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien B-Beachi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd
        het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter
        niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel gen zelfstandige waarde heeft. 

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 B-Beachi is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1 Eigendom van alle door B-Beachi aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij B-Beachi zolang de afnemer de vorderingen van B-Beachi uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
        gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer
        de vorderingen van B-Beachi wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en
        ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door B-Beachi geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
        gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan B-Beachi of een door B-Beachi aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin B-Beachi haar eigendomsrechten wil
        uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de door onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht B-Beachi zo snel als redelijkerwijs
        verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
        verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan B-Beachi.

13. EENMALIGE INCASSO
13.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met de klantenservice. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond
        wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen B-Beachi en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen arrondissement Tilburg kennis,
        tenzij B-Beachi er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de
        kantonrechter.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u met ons contact opnemen.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. U kunt bestellen via onze online shop of door middel van de gewenste artikelen per email aan ons door te geven.
Wij hanteren geen minimale afname.
Bestelde producten bent u verplicht af te nemen en te betalen bbeachi.nl heeft het recht haar algemene verkoopwaarden te wijzigen.
Alle goederen blijven eigendom van bbeachi.nl tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. bbeachi.nl heeft het recht om in geval van twijfel over de juistheid van door de klant verstrekte gegevens de bestelling niet in behandeling te nemen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming gebruikt worden.

AFLEVERING
Als wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw bestelling in behandeling genomen en in de meeste gevallen binnen 1-2 werkdagen door ons klaar gezet voor verzending. Dit houdt in dat uw bestelling in de regel binnen 3-4 werkdagen bij u wordt aangeboden.
Wij zijn wel afhankelijk van de TNT post, deze levert op alle werkdagen en op zaterdag.
Mocht u niet thuis zijn en kan het pakketje niet door de brievenbus, dan biedt de vervoerder het pakket opnieuw bij u aan op een ander tijdstip, als hij uw bestelling opnieuw niet kan afleveren kunt u deze tot 3 weken afhalen op het dichtstbijzijnde Postkantoor. Het kan ook dat de bezorger het pakketje bij de buren bezorgd, er zal dan in uw brievenbus een melding gedaan worden op welk huisnummer het pakketje is bezorgd.
Mocht het pakketje binnen 3 weken niet worden afgehaald stuurt TNT post de zending retour naar bbeachi.nl.
Mocht u uw bestelling alsnog willen ontvangen dient u wederom de verzendkosten over te maken waarna wij uw bestelling opnieuw verzenden.

BETALING
Uw bestelling wordt in behandeling genomen op het moment dat de betaling voldaan is. Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt, dit geld voor zowel particulieren, bedrijven en instellingen.
Uw betaling kunt u op de volgende manier verrichten:
U betaald vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening onder vermelding van het ordernummer dat in uw ontvangen e-mail staat vermeld.
IBAN: NL84RABO0162303696
Bij betaling vooraf dient u het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken op bovenstaand banknummer.
Indien deze termijn wordt overschreden ontvangt u per email een herinnering. Waarna u alsnog wordt verzocht uw betaling binnen 7 dagen te voldoen.
Ontvangen wij wederom geen betaling, dan versturen wij per email een 2de herinnering u krijgt dan nogmaals 7 dagen de tijd om uw betaling te voldoen. Na deze periode wordt uw openstaande order uitbesteedt aan ons incassobureau.
Betaling voor het buitenland
U kunt uw betaling overmaken via uw eigen bank u heeft hier voor nodig ons IBAN nummer

IBAN: NL84RABO0162303696
Deze staan ook vermeld op uw factuur

RETOUR
Artikelen die beschadigd zijn, kunnen uiteraard naar ons teruggezonden worden. U kunt de bestelling, voldoende gefrankeerd via het postkantoor aan ons verzenden.
Bestellingen die onvoldoende of niet gefrankeerd zijn worden niet geaccepteerd!
Nadat wij de bestelling retour ontvangen hebben, crediteren wij u de verzendkosten die u gemaakt heeft om het pakketje aan ons terug te sturen, met een maximum bedrag van de dan geldige tarieven ( dit zijn de kosten voor het verzenden van briefpost c.q. brievenbuspakje. Pakketpost wordt alleen vergoed bij grote hoeveelheden zodat het noodzakelijk is om per pakket te verzenden). Een retour zending dient echter wel in vooraf overleg met ons te gaan en binnen de daarvoor geldende termijn.
LET OP: pakketten die zichtbaar beschadigd worden aangeboden door TNT post dient u te weigeren bij de postbode, wij krijgen deze bestellingen vergoed door TNT mits u deze heeft geweigerd!

PRIVACY
Door het maken van een bestelling worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons, met uitzondering van belangrijke mededelingen.

BESTELLINGEN/COMMUNICATIE
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en bbeachi.nl, dan wel tussen bbeachi.n len derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en bbeachi.nl is bbeachi.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door bbeachi.nl

OVERIGE BEPALINGEN
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.